תנאי השימוש באתר והצהרת פרטיות

השימוש באתר nuritlevi.co.il ובתכנים המוצגים בו (להלן: "תוכן" ו/או  "האתר" ו/או "התקנון", ו/או "מידע" לפי העניין) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש (להלן: ("התנאים" ו/או "תנאי שימוש") .

תנאי השימוש באתר הינם בלשון זכר ונועדו לצרכי נוחות בלבד, כל האמור באתר מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

נבקשך לקרוא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים. התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין נורית לוי (להלן: "נורית").

כללי

כניסה ו/או גלישה באתר  ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך (להלן: "המשתמש"),  לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. נורית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

האתר נועד לשימוש אישי בלבד, ולא לשימוש מסחרי בכל צורה ו/או אופן שהם, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

לא ייעשה שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של נורית או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של נורית.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הנמסר באתר זה, הינו כללי בלבד ואיננו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ, אבחון ו/או טיפול ו/או חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך.  על המשתמש מוטלת החובה  לבדוק ולאמת כל נתון, תוכן ו/או מידע אשר הוא נחשף אליו באתר ו/או נתקבל בעת השימוש באתר, ובכל מקרה, אינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כללים וחלקיים בלבד, וכי ייתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות.  כמו כן, ידוע למשתמש כי האמור בו משתנה בהתאם למידע מקצועי, ויש בכך בכדי להשפיע אודות המידע המופיע באתר זה.

נורית  ו/או מי מטעמה אינה נושאת ולא תישא, בכל צורה ו/או אופן שהם, במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תוכן המתפרסם באתר ו/או באתרים חיצוניים, אשר ניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים ו/או בהסתמכות על הדברים המופיעים באתר.

רישום לאתר

ידוע למשתמש, כי לשם ביצוע פעילויות שונות באתר (בין שיהיו כעת ובין בעתיד) יהיה עליו להירשם באתר תוך מילוי פרטים מזהים. רישום זה יכלול: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; בחירת סיסמא; מספר טלפון; נורית תוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של נורית, ובכפוף לחוק, כאשר למשתמש לא תיהיה כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת.

מילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. ידוע למשתמש שייעשה כך, כי לנורית תהא הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לנורית ו/או מי מטעמה עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא.

למען הסר ספק, בהירשמות לאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מנורית, . כמו-כן, אתה רשאי, בכל עת, להודיע לנורית על סירובך לקבל כל דואר אלקטרוני מנורית על ידי משלוח הודעה לכתובת :nuritl.coach@gmail.com

מובהר בזאת, כי לנורית לוי ו/או מי מטעמה אין כל חובה ו/או התחייבות מכל סיבה שהיא להשיב  ו/או להתייחס לשאלות המועלות באתר.

הצהרת, אחריות והתחייבויות המשתמש

המשתמש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:

המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר לשם פרסום תכנים בעלי אופי פוגעני, או שיש בפרסומם משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו, ובכלל זאת:

איסור להתחזות כאדם אחר ו/או למסור פרטים שגויים במתכוון,

איסור על הטרדה ו/או הצדקה למשתמשים אחרים בכל צורה שהיא

כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכויות קניין רוחני אחרות;

כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

כל תוכן גזעני ו/או אנטישמי ו/או לפגיעה באדם אחר;

כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

כל תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם;

כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

אסור למשתמש להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים

המשתמש  לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל לביצוע פעולות בלתי חוקיות ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לנורית נזקים.

אסור למשתמש לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנורית ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י נורית;

מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור לעיל, ידוע למשתמש כי נורית תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.

בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את נורית בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לנורית, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מקהל וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של נורית, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי נורית בקשר עם התכנים האמורים.

המשתמש מצהיר כי ידוע, לו שהאתר אינו מהווה תחליף לאימון כלשהו מכל סוג שהוא, בין כללי ובין כזה המתחשב במרכיבי אישיות, נתונים אישיים וכו'). (להלן :"פרטני"). המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. נורית לא תשא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר.

הפסקות, הגבלות וניתוקים

ידוע למשתמש כי נורית אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה ו/או חדירה למחשבי נורית ו/או למחשבי ספקיה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. במידה וצד שלישי יצליח לחדור למידע השמור אצל ו/ו בידי נורית ו/או לבצע בו שימוש לרעה, למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נורית.

במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל נורית או מי מספקיה.  נורית לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. כמו כן, נורית לא תהא חייבת בכל סיוע שהוא ו/או  תמיכה או עזרה טכנית בקשר עם האתר, העלאת ו/או הורדת תכנים ממנו, שימוש בציוד כלשהו וכיו"ב.

ידוע למשתמש כי אין נורית יכולה ו/או מתחייבת לסרוק את כלל התכנים המפורסמים באתר ע"י המשתמשים ולוודא כי הם עומדים בתנאי השימוש, ונורית לא תישא בכל אחריות בגין נזקים ו/או הוצאות, ישירים או עקיפים, שיגרמו למשתמשים או לצדדים שלישיים כתוצאה מפרסום תכנים בניגוד לתנאי שימוש אלה, לרבות מקרים של הטעיה, הוצאת דיבה, לשון הרע, פרסום תועבה, וכיוצב', כפי שפורטו בהרחבה לעיל.

נורית רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת הודעות ו/או מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נורית בקשר לכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל , לנורית שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי מניעה מכל אדם להשתמש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

המשתמש מתחייב לפטור את נורית באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהועלו לאתר ו/או לשימוש בשירותים המוצעים באתר. בנוסף, נורית אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הפעלה של האתר, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

בנוסף המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את נורית בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לנורית, ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהועלו לאתר על ידי המשתמש, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של נורית, ואתה מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים.

נורית שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

נורית לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה ע"י צד שלישי בפרטים ו/או בתכנים שיפורסמו על ידי המשתמש.

הגנת הפרטיות

מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו נורית תידרש על-ידי רשות מוסמכת כלשהי, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור מידע ו/או תוכן ו/או עדות המצויים ברשותה כמו גם  כתובות,IP במידה שאלה מצויים בידי נורית, תפעל נורית על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.

זכויות יוצרים/סימני מסחר

כל הדפים המופיעים באתר הם רכושה ובבעלותה של נורית. אין למשתמש זכות להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של נורית. האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של נורית בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו – שייכות, בלעדית, לנורית. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.

המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות בתכנים שהוא מעלה לאתר, וידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית וכי בהעלאת התכנים לאתר אינו מפר זכויות של צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות.  המשתמש מודע לעובדה, כי כל שימוש על ידי צד ג' בתכנים שיועלו על ידי משתמש, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.

המשתמש  מצהיר כי, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו, הוזנו ו/או נשלחו על ידו לאתר.

הדין החל ומקום שיפוט

תנאי השימוש  וכל הנובע ו/או הכרוך בהם כפופים לדיני מדינת ישראל. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

שונות

על פי שיקול דעתה הבלעדי נורית רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

במידה וסעיפים מסוימים יידחו על בית משפט כבלתי חוקיים, או בלתי אכיפים, הרי שיתר הסעיפים יישארו בתוקפם .

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן